සියලු ප්රවර්ග
EN

Gansu Jiuquan - ලෝක Taisui මාලිගය

වේලාව: 2022-07-13 පහර: 84

Gansu Jiuquan - ලෝක Taisui මාලිගය

Architects:Jiangsu Huaya engineering design and Research Institute Co.,Ltd

ව්යාපෘති විශේෂාංග:

The facade is mainly sculpture, ජී.ආර්.සී., FRP, TCP modeling is complex and diverse, delicate and lifelike, exquisite and unusual, lifelike, figures and patterns make the sculpture expression language more colorful, and integrate the sculpture feeling into the architectural modeling, forming a strong visual effect. Its complexity requires a high degree of craftsmanship, and each product is designed in depth. The sculpture product highlights the perfect combination of hand carving and modern science and technology, combines noble artistic taste and exquisite craft quality, integrates culture with architecture, and creates an art work of symbolic cultural architecture.

Suzhou Taicang Evergrande ළමා ලෝකය

Suzhou Taicang Evergrande ළමා ලෝකය

Suzhou H. Brothers World-A Movie Theme Park

Suzhou H. Brothers World-A Movie Theme Park

අපි සැමවිටම ඔබේ අභිමතය පරිදි සිටිමු!
කරුණාකර අපව සම්බන්ධ කර ගැනීමට මෙතන ක්ලික් කරන්න