සියලු ප්රවර්ග
EN

අංක 1 මධ්‍ය උද්‍යානය (Jiangxi)

වේලාව: 2022-07-13 පහර: 70

No.1 Center Park (Jiangxi) (2)

Architects:SEA

ව්යාපෘති විශේෂාංග:Park No.1 outlines a low-density blueprint of "Metropolis House + Chinese courtyard" on the precious land. The ජී.ආර්.සී. components with outstanding French style are in perfect harmony, floating the building on the landscape, allowing people to freely enjoy the leisure of sunshine and the beauty of life, and bringing a benchmarking quality residence

ෂැංහයි පිංගේ ද්විභාෂා පාසල, කිංපු

ෂැංහයි පිංගේ ද්විභාෂා පාසල, කිංපු

Xinhu Hilton Garden Inn, Hangzhou

Xinhu Hilton Garden Inn, Hangzhou

අපි සැමවිටම ඔබේ අභිමතය පරිදි සිටිමු!
කරුණාකර අපව සම්බන්ධ කර ගැනීමට මෙතන ක්ලික් කරන්න