සියලු ප්රවර්ග
EN

ෂැංහයි පිංගේ ද්විභාෂා පාසල, කිංපු

වේලාව: 2022-07-13 පහර: 78

Architects: Beijing OPEN architectural design firm "Li Hu" team

ව්යාපෘති විශේෂාංග:The single block area of the product has reached a new high, reaching more than 25 square meters, and the difficulty of processing and installation is unprecedented. Double layer waterproof decompression chamber and riding buckle structure are adopted at the joint, with good air tightness. In the steel frame structure system, the construction and installation of large area, unit decoration, thermal insulation and enclosure integrated external hanging board are realized.

---The maximum area of single block is 29.6m2, the unit mass is 290kg / m2, and the maximum mass of single block is 8.6t. The huge ජී.ආර්.සී. single block area gives the building an integrated flat appearance

Binjiang Yanlord උද්‍යානය

Binjiang Yanlord උද්‍යානය

අංක 1 මධ්‍ය උද්‍යානය (Jiangxi)

අංක 1 මධ්‍ය උද්‍යානය (Jiangxi)

අපි සැමවිටම ඔබේ අභිමතය පරිදි සිටිමු!
කරුණාකර අපව සම්බන්ධ කර ගැනීමට මෙතන ක්ලික් කරන්න